1 million til Danmarks Center for Vildlaks

Danmarks Center for Vildlaks modtager 1 million fra Natur og Biodiversitetspakken.

Det er resultatet af et langt og intensivt arbejde fra DCV´s bestyrelse, som nu har givet resultat. Pengene skal være med til at fremtidssikre produktionen af udsætningsfisk. Varde Å Sammenslutningen og Skjern Å Sammenslutningen har ligeledes ydet betydelige bidrag, som har været medvirkende til at få DCV igennem en vanskelig periode.

Der arbejdes fortsat på, at få afregningen for udsætningsfisk op i et niveau, som dækker de faktiske omkostninger. Fisketegnsmidlerne er DCV´s vigtigste indtægtskilde. Fisketegnet er imidlertid ikke reguleret siden 2012, og dermed er indtægterne stagneret, hvilket har bragt DCV i økonomisk krise.

DCV vil gerne takke alle, som har bidraget til det fortsatte virke. Fantastisk med den store opbakning!

 

Afdelingsleder Søren Larsen hædret med 15. Juni Fondens Ildsjælpris

Danmarks Center for Vildlaks´afdelingsleder i Skjern, Søren Larsen modtog den 14. juni 2022 Ildsjælprisen, som er én af to naturpriser fra 15. Juni Fonden.

I sin begrundelse skriver 15. Juni Fonden:

Modtageren af 15. Juni Fondens Ildsjælpris 2022, fiskemester Søren Larsen, har over en periode på 40 år arbejdet målrettet for at redde den oprindelige danske atlanterhavslaks. Fra at være betragtet som uddød i Danmark findes den oprindelige danske atlanterhavslaks nu i otte vandløb i Danmark, med Skjern Å som den vigtigste lokalitet.

I 1980-1981 tog Søren Larsen initiativ til undersøgelsen ”Vildfiskene i Skjern Å Systemet”. Det var her man fandt lakseyngel i Karstoft Å (tilløb til Skjern å), hvor man ellers havde erklæret laksen for uddød i Danmark.

Fra 1982 initiativtager til projektet Red Skjern Å Laksen, med indfangning af moderfisk af laks i Karstoft Å. Et omfattende pionerarbejde, der i vid udstrækning var baseret på frivilligt arbejde, som Søren Larsen motiverede og inspirerede til.

Søren Larsen har bidraget til at etablere et miljø af ressourcepersoner, forskere, frivillige og myndigheder i et fælles samarbejde omkring laksebeskyttelsen.  Hans vedholdne arbejde med at bevare laksen har dermed haft en stor indflydelse på hele vores forståelse af vandløbsmiljø og vandløbsbeskyttelse.

Danmarks Center for Vildlaks ønsker Søren Larsen et kæmpestort tillykke med den flotte pris!

 

Ekstraordinært godt produktionsår hos Danmarks Center for Vildlaks

Så er udsætningerne af 1-års laks afsluttet for i år, og vi kan se tilbage på et fantastisk produktionsår, der har medført rekordmange udsætninger af laks. Som eksempel kan nævnes Gudenåen, hvor der i løbet af april 2022 er udsat over 220.000 laksesmolt. Ligeledes har det i år også været muligt at udsætte ekstra 1-års laks i flere af de vestjyske laksevandløb. Også projektet med ophjælpning af ørredbestanden i Skjern Å, er kommet godt fra start, og der er allerede nu udsat over 11.000 ørredsmolt i Skjern Å systemet.

De øgede udsætninger skyldes et ekstraordinært godt produktionsår, der startede med et højt udbytte af lakseæg fra fangsterne af moderlaks i 2020, og efterfølgende en fantastisk god overlevelse i produktionen. Det har medført en merproduktion på 150.000 1-års unglaks og smolt. Da der er DCV´s mål at sikre bedst mulig udnyttelse og overlevelse af det avlsmateriale, som vi bliver givet til bestandsophjælpningen af de danske laksebestande, ligger det os meget fjernt at kassere æg eller yngel for at tilpasse produktionen til udsætningsplanerne. Men set i lyset af den meget pressede økonomiske situation DCV står i, lyder det selvfølgelig mærkeligt, at vi har været i stand til at gennemføre en produktion af de ekstra laks. Når det har været muligt, skyldes det at Niels Due Jensen har sponsoreret de ekstra omkostninger til foder, ilt og el, så det har været muligt at producere de ekstra udsætningslaks til Gudenåen. Ligeledes er de ekstra udsætninger i Skjern Å, Varde Å og Vidå blevet betalt af kommuner og lystfiskerforeninger, hvilket er en del af den indsats som er iværksat for at redde DCV´s økonomi.

En endelig og afgørende sikring af DCV´s økonomi afventer dog fortsat Statens tilsagn om en større rammebevilling. Mens vi venter på den, glæder vi os over at den nye generation af laks og ørreder i disse dage overføres til startfodring, og næste fase af den nye produktion kan begynde.

Laksekonference

Dansk Laksefond indbyder til laksekonference på Skarrildhus fredag den 8. oktober 2021.

Mød op, få den nyeste viden om laks og laksevandløb i Danmark og internationalt, bliv inspireret og vær ambassadør for laksen. Tilmelding til sl@vildaks.dk

Fint besøg ved Skjern Å

Fredag den 16. april – dagen hvor laksesæsonen startede – besigtigede miljøminister Lea Wermelin de 5 nye gydebanker i Skjern Å ved Sdr. Felding. Gydebankerne blev etableret på foranledning af Lystfiskerforeningen af 1. juni 1943, projekteret af Danmarks Center for Vildlaks, udført af HedeDanmark og finansieret af flere gavmilde sponsorer herunder Niels Due Jensen, som ses i midten på billedet herunder sammen med ministeren (tv) og Niels Vestermark, formand for sportsfiskerforeningen af 1. juni 1943 (th).

Laksens Hus Informerer

Mandag den 12. april kl. 10.00 åbnede Laksens Hus videns og lystfiskerinformationscenter dørene til en ny sæson. Centeret vil være åben fra 10.00-13.30 alle dage gennem hele sæsonen.
Grundet Covid 19 og de medfølgende restriktioner vil der være begrænsning på hvor mange der må være i huset af gangen. Ligeledes medfører restriktionerne at premieredagen den 16. April vil være uden kåring af årets storfanger mm. I stedet for indvejning af laks i Laksens Hus, vil det være muligt at følge dagens fangster på Laksens Hus FB side hvor der gennem dagen vil komme løbende rapporter direkte fra åen.
Er man en af de heldige fangere på premieredagen kan man ringe til Kenny Frost på 26275293 – så vil han komme til åen og foretage skæl og vævsprøve samt skåle i Stauning Whisky med den glade fanger.
Trods Covid 19 glæder vi os til atter at komme i gang ved åen og i huset, og vi håber at mange vil ligge vejen forbi for at købe fiskekort og Laksekontingent eller blot få en snak og måske et par råd til fiskeriet.

Håber vi ses.
Mvh. Personalet i Laksens Hus

Danmarks Center for Vildlaks rationaliserer og fokuserer på kerneområderne

Danmarks Center for Vildlaks rationaliserer på omkostningerne og sammenlægger produktionen af laks og ørreder i Skjern med produktionerne af laks i anlæggene i Randers.  Igennem de sidste 15 år har DCV udbygget anlæggene i Randers med det formål at udvikle og optimere en produktion af aborrer til eksport. I løbet af det sidste halvandet år er afsætningen imidlertid gået tilbage og det er ikke længere rentabelt at producere aborrer i Danmark. Vi har derfor besluttet at samle alt produktion af laks og ørred i anlæggene i Randers for derigennem at reducere de samlede produktionsomkostningerne. 

Formålet er at styrke vores kerneaktiviteter – ophjælpningen af de vilde bestande af laksefisk i naturlige vandløb.

Det er således også målet at styrke vores indsats for at forbedre levestederne for fiskene i vandløbene. Det betyder at vi vil styrke vores kompetencer og kapacitet for at kunne tilbyde kommunerne vores rådgivning og konsulent tjenester. DCV´s rådgivnings aktiviteter har i flere år taget udgangspunkt fra vores afdeling i Skjern og det vil de fortsat gøre. Det er imidlertid også vores forventning, at vi vil tilbyde rådgivning og konsulent tjenester fra Randers, så vi samlet kan dække en større geografisk del af de danske vandløb.

Vores samarbejdspartnere – lystfiskerforeningerne og myndighederne kommer ikke til at mærke noget til de praktiske produktionsændringer. Det vil fortsat være medarbejderne fra Skjern der møder op og indsamler moderfiskene fra de vestjyske vandløb og bringer dem til anlæggene i Skjern. Anlæggene i Skjern vil fortsat blive anvendt til opbevaring af moderfiskene indtil de kan afstryges. Først når æggene er øjenæg og veterinært kontrolleret bliver de overført til videre opdræt i Randers. Ligeledes er det også medarbejdere fra DCV der levere fiskene ud til udsætningslokaliteterne, når de skal udsættes i de forskellige jyske vandløb.

De kommende ændringer betyder et styrket Danmarks Center for Vildlaks, der således fortsat kan og vil arbejde for ophjælpningen af de danske vildfisk i gode vandløbshabitater. Er der spørgsmål til ændringerne for Danmarks Center for Vildlaks er man meget velkommen til at kontakte direktør Gert Holdensgaard på mail dcv@vildlaks.dk eller telefon 23311756.

Stort gydebanke projekt i Skjern Å

I slutningen af efteråret 2020 blev der gennemført et stort gydebanke projekt i Skjern Å vest for Sdr. Felding. Der er etableret 5 gydebanker med en samlet udlægning af 500 m3 gydegrus. Dertil kommer udlægningen af 50 store skjulesten imellem gydebankerne.

Målet med projektet har været at forbedre mulighederne for gydning for laks, stalling, flod- og havlampretter. Samtidig giver den øgede vandløbsvariation bedre leveforhold for en række andre fiskearter, ligesom biodiversiteten forventes øget i form af flere og flere forskellige vandløbsinsekter.  

Det er Sportsfiskerforeningen af 1943 med Niels Vestermark i spidsen, som har drevet projektet og stået indsamlingen af midler. Såvel medlemmer af foreningen, fonde og private sponsorer har bidraget, så det har været muligt at gennemføre det stort anlagte projekt. Det er Danmarks Center for Vildlaks der har stået for projekteringen og i samarbejde med HedeDanmark gennemført opgaven.

Opgaven har været udfordrende på flere niveauer. For at opnå tilladelse fra Herning Kommune, var der stillet krav om en konsekvens vurdering i forhold til vandstandsstigninger i området. Derfor har konsulentfirmaet Envidan opmålt Skjern Å på strækningen, og via modellering beregnet eventuelle vandstandsstigninger. Heldigvis viste beregningerne, at der ikke ville komme stigninger af betydning opstrøms projektområdet. Det samme kunne konstateres efter udlægningerne, hvor målinger foretaget 20 meter opstrøms øverste gydebanke, viste en stigning på under 1 cm. Der har da heller ikke været nogen indsigelser i høringsperioden, til gengæld rigtig mange positive tilkendegivelser fra interesserede.

Udlægning af sten og grus i store mængder i et vandløb af Skjern Å´s størrelse, er altid forbundet med udfordringer. Heldigvis var vejret med projektet, og det var muligt at bruge såvel lastbil med en 30 meter kran, samt gravemaskine og dumper. Der skal lyde stor ros til lodsejer Carsten Bukholt, som var både hjælpsom og forstående for gener i forbindelse med selve udførslen, samt alle andre lodsejere som har været involveret i projektet.

Udlægning af grus på gydebanke i Skjern Å.


Indvielsen af projektet bliver den 16.4.2021. Det er sammenfaldendende med præmieren, og håbet er at rigtig mange vil kigge forbi. Projektet er blevet bemærket flere steder, blandt andet i Miljøministeriet, og Miljøminister Lea Wermelin kommer og indvier projektet. Forhåbentlig har laksene allerede indviet gydebankerne, i hvert fald er der blevet set flere laks ved gydebankerne.

Mange har bidraget til projektet, som Niels Vestermark fortæller, er Danmarks største privatfinansierede gydebankeprojekt. Gydebankerne bliver navngivet Anker Stensig Andersen gydebanke, Niels Due Jensen gydebanke, Dalgasbanken, Nykreditbanken og Sydbanken. Dalgasbanken er finansieret af Hedeselskabet, mens resten nok giver sig selv. Udover over de nævnte, har Færch Fonden, RiverFisher (Herning kommune), Rema 1000, Kirk Larsen & Ascanius, Bilforum, Danspin A/S, EDC, Partner Revision, DK Company, Spar Nord, Mascot og Skjern Å Sammenslutningen bidraget til projektet.

Et imponerende arbejde af Niels Vestermark, som både viser at der er masser af muligheder for at skaffe midler hvis man har et godt projekt og at der er stor forståelse for nødvendigheden af at forbedre vores natur.

SDPAS – Den store lakseundersøgelse

Den store lakseundersøgelse – SDPAS blev afsluttet den 11. november 2020 med en videokonference.
Her blev de vigtigste resultater fra projektets 4-årige undersøgelsesperiode præsenteret af de ansvarlige for de enkelte arbejdspakker.

Se konferencen her:

Referat af Laksekonferencen den 11. oktober 2019

Den 1. oktober afholdt Danmarks Center for Vildlaks og Dansk Laksefond en konference i anledning af Det Internationale Vildlakse år.

Med 110 deltagere var konferencen en succes, og der er efterfølgende kommet mange positive tilbagemeldinger, hvoraf flere anmoder om en snarlig gentagelse.

Konferencen havde dels til formål at kaste lys over resultaterne af den indsats der er gjort for at redde og opbygge de danske laksebestande, en indsats som udlandet er begyndt at kalde ”Den danske model”, dels at få belyst hvordan det står til i landende omkring os. Derudover blev der set fremad, på de udfordringer man kan forvente der ligger i fremtiden. ”Salmon and People in a changing world” har været arbejdstitlen for Vildlakseåret, og der er nok at tage fat på. Fiskesygdomme, prædation og klimaforandringer er tunge og udfordrende emner, som vi må forholde os til. Vi havde derfor inviteret er række forskere til at give deres bud på, hvor der fremadrettet skal rettes særlig opmærksomhed.

Indlæggene på Konferencen:

Gert Holdensgaard, åbnede konferencen og bød alle deltagere og indlægsholdere velkommen. GH konstaterede at det store arbejde indtil videre havde været en succes og at rigtig mange havde aktier i succesen.  Staten, kommunerne, foreningerne, DTU Aqua og selvfølgelig ikke mindst DCV, har alle ydet en stor indsats for at nå dertil hvor vi står i dag. GH ønskede alle en god og lærerig dag.

Cathal Gallagher fra Irland fortalte om NASCO og det Internationale Vildlakseår, om baggrunden for initiativet og om at man ville holde fokusset på IYS i de kommende 5 år. Desuden fortalte CG om de forskellige udfordringer i Irland, hvor laksen desværre er i alvorlig tilbagegang. Se Cathal Gallaghers PowerPoint, ”NASCO and IYS, Cathal Gallagher.”NASCO and IYS, Cathal GallagherDownload

Eigil E. Andersen fra Miljø- og Fødevareministeriet, fortalte om udfordringerne med at få udgivet en ny revideret udgave af ”National forvaltningsplan for Laks”. DTU`s ”Status for lakseforvaltning” havde ifl. EEA i nogen grad udskudt arbejdet, men man forventer, at den nye forvaltningsplan er klar i løbet af 2020. Se Eigil E. Andersen præsentation, ”Status for Forvaltningsplanen for laks, MST, Eigil E Andersen.”Status for Forvaltningsplan for Laks, MST, Eigil E. AndersenDownload

Ole Knudsen, Ringkøbing- Skjern Kommune, præsenterede kommunens visioner for laks og laksefiskeri i Skjern Å. RSK har gennem mange prioriteret fjernelse af spærringer og vandløbsrestaurering højt. Laksen i byvåbnet er central og Skjern Å skal være stedet man besøger når man fisker laks. Se Ole Knudsen præsentation, ”Ringkøbing- Skjern Kommune, Ole Knudsen”Ringkøbing-Skjern Kommune, Ole KnudsenDownload

Anders Koed, DTU Aqua, præsenterede hvordan laksebestanden havde udviklet sig i Danmark over de seneste ti år, og trak og linjer endnu længere tilbage. Udviklingen har vakt opsigt flere steder i verden, hvor tendenserne er anderledes dystre. AK fortalte om de nogen af de mange tiltag over årene, og forsøgte at sætte lidt ord hvad der har virket. AK fortalte ligeledes om den økonomiske værdi af laksefiskeriet, og om hvordan investeringer i restaureringer giver et økonomisk afkast. Se Anders Koed præsentation, ”Status for Laksen i Danmark, Anders Koed”Status for laksen i Danmark Anders KoedDownload

Arne Kvist Rønnest, Dansk Laksefond, leverede en forrygende afslutning på formiddagens program, med en snak om laks og mennesker, om betydningen ved at være ved åen, om glæden ved at fange en fisk, en laks eller bare glæden ved at være i naturen. Med skarp satire gjorde AKR klart, at laks ikke bare er laks, og at opdrætsindustriens lancering af laks i lighed med burhøns, ikke har noget med rigtige laks at gøre. Vi fornærmer næppe nogen ved at sige, at dette indlæg var et af konferencens højdepunkter.Laksens betydning for mennesker_oplæg_Arne_kvistDownload

Eftermiddagens program havde fokus på de udfordringer som vi formentlig kommer til at stå med fremtiden.

Kaare M. Ebert åbnede eftermiddagens program med præsentation af Danmarks Sportsfiskerforbund organisering af det frivillige arbejde. KME konstaterede, at det frivillige arbejde var mange millioner værd og af stor samfundsmæssig værdi. Uden frivillig indsats, var man næppe kommet så langt med lakseprojektet i Danmark som man er. Derfor en stor tak til alle som kæmper for de vilde fisk i Danmark. Se Kaare Eberts præsentation, ”Det frivillige arbejde” DSF, Kaare M. Ebert”Det frivillige arbejde DSF Kaare M. EbertDownload

Niels Jepsen, DTU Aqua, havde fokus på prædation af vores sårbare fiskebestande som laks, ørred og stalling. Med indledningen ”Laksen År eller Skarvens År?” satte NJ fokus på skarven prædation i såvel vandløb som i de kystnære områder, eksempelvis Ringkøbing Fjord. At skarven er et stort problem for en række fiskebestande, er vist ved at gå op for de fleste, men opgaven med at løse udfordringerne er store. NJ oplyste at DTU Aqua betragter bestanden af stalling i Storå som udryddet, og flere bestande er i risiko for at lide samme skæbne. Se Niels Jepsens præsentation, ”En natur i ubalance, DTU Aqua, Niels JepsenEn natur i uballance, DTU Aqua, Niels JepsenDownload

Jacob Günther Schmidt, DTU Aqua, gjorde os klogere på de udfordringer laksen står over for, når det gælder sygdomme. En række tilfælde i løbet af 2019 har bekymret i Danmark og en række lande omkring os. Særligt et par norske elve har været hårdt ramt, mens tilfældene i Danmark har været af mere sporadisk karakter. JGS redegjorde for den viden, som for nuværende er til rådighed. Beklageligvis er det begrænset, og der fremadrettet behov for at få indsamlet nogle prøver så man kan få et større overblik over hvilke virus- og bakteriesygdomme som rammer laksen. Se Jacob Günther Schmidts præsentation, ”Laks sygdomme, DTU Aqua, Jacob Günther Schmidt”Laks sygdomme DTU Aqua, Jacob Günther SchmidtDownload

Eva Thorsted er en af Norges dygtigste lakseforskere, så derfor var det lidt af et scoop at lokke hende til Danmark og fortælle om laksen, ikke bare den norske, men også om andre europæiske stammer. Lad det være sagt med det samme, Eva leverede varen med et flot foredrag med masser af fakta om laksen, men også med bekymrende analyser af de trusler som laksen står overfor. Invasive arter som pukkellaksen er stadig større udfordring, klimaforandringer som begynder at sætte spor, og ikke mindst lakseopdræt som i Norge er en stor udfordring for de vilde laks. Der er heldigvis også mange positive ting at fortælle nordfra, hvor kalkning af sure elve har givet flotte laksebestande i flere elve, og at flere og flere genudsætter laksen for at styrke gydebestandende. Et særligt interessant studie set med danske øjne, viser at 93% af de genudsatte laks overlever og efterfølgende deltager i gydningen. Se Eva Thorsteds præsentation, ”Eva Thorsted, NINA”Eva Thorsted, NinaDownload

Einar Eg Nielsen leverede dagens sidste flotte indlæg. Der er ikke længere tvivl om at klimaforandringer er en realitet og at det også får betydning for laksen. EEN fremlagde data som allerede nu viser ændringer i laksenes gener, og synliggjorde for forsamlingen, hvor vigtigt det er at have store bestande, så laksene har mulighed for at tilpasse sig. Varme sommervandløb og store vinter afstrømninger kan komme til at påvirke laksene og andre fiskebestande. Der er således behov for viden, både hvad angår påvirkninger i det store billede, og det som angår det mere lokale. Genetik er ikke det nemmeste at forstå, men EEN formåede at gøre det forståeligt. Sådan da ? Se Einar Eg Nilsen præsentation, ”Klima og genetik, DTU Aqua, Einar Eg Nielsen”Klima og genetik, DTU Aqua, Einar Eg NielsenDownload

Indlæg oprettet 12

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen