Vandløbsrestaurering

Mange danske vandløb lider stadig under tidligere tiders indgreb og uhensigtsmæssig vedligeholdelse. Derfor viser undersøgelser desværre ofte, at vandløbene ikke lever op til de fastsatte målsætninger.

Når man har stoppet kilden til problemerne, som f.eks. spildevandstilførsel, okkerudledning og eller for hård vedligeholdelse, kan vandløbet hjælpes mod en opfyldelse af målsætningen ved forskellige tiltag.

Hvad omfatter vandløbsrestaurering?

Genslyngning
Mange vandløb er i tidens løb blevet udrettet og kanaliseret for at få vandet ledt væk hurtigst muligt. En genslyngning af vandløbet vil øge vandløbets længde og give et varieret forløb med både hurtigt og langsomt strømmende områder. En genslyngning vil øge vandløbsarealet og give lvested til en større og mere varieret flora og fauna.  

genslyngning-small

Forbedring af passageforhold
Mange fiskearter og en stor del af smådyrsfaunaen vandrer op og nedstrøms i vandløbet alt efter årstid og livscyklus. Fri passage er derfor nødvendigt, hvis man ønsker den optimale faunasammensætning i vandløbet. Måske er det bygværker og opstemninger til vandindtag, der er problemet, men ofte er det simple ting som rørunderføringer, der skaber et usammenhængende vandløb.

spaerring01-small

Udlægning af grus
Udlægning af grus og sten, eller etablering af gydebanker til laksefisk, hjælper ikke kun de fisk, der skal bruge gruset til gydnig, men også smådyrsfaunaen, der kræver en varieret vandløbsbund. Desuden medvirker grus og sten på vandløbsbunden til at vandet bliver beluftet og dermed iltet.

grusud01-small

Fiskeskjul
Det er af stor vigtighed, at fiskene kan finde skjul i vandløbet. Udlægning af sten i forskellige størrelser giver strømlæ og skjul til fiskene. Man kan tilføre større sten til vandløbet. Disse sten giver strømlæ og skjul, og vandplanter som vandstjerne og vandranunkel kan bedre etablere sig.

fiskeskjul-small

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen