Opdræt og udsætning

Opdræt
Danmarks Center for Vildlaks har opdrætsfaciliteter på Brusgård udenfor Randers og ved Skjern Å. Begge anlæg består af recirkulerede enheder, der har et minimalt vandforbrug og høj veterinær status.

Recirkulation betyder at vandet efter det forlader fiskene, renses og iltes inden det igen pumpes ud til fiskene i opdrætsbassinerne. Rensningen er meget effektiv, så vandet kan genbruges mange gange. Nyt vand hentes fra en grundvandsboring. Anlæggene er delt i mindre produktionsenheder for at øge den veterinære sikkerhed.

Vi opdrætter laks til udsætning i alle Danmarks 9 laksevandløb med undtagelse af Storåen, som er blevet fuldt selvreproducerende med laks. Vi opdrætter og udsætter ligeledes ørreder til Skjern Å. Der benyttes udelukkende vilde moderfisk fra Skjern Å, Varde Å, Ribe Å og Gudenå til reproduktionen af laksefisk til de danske vandløb. Derudover har vi en levende genbank, som består af afkom fra vilde moderlaks, der er opdrættet til kønsmodenhed. Øjenæg produceret fra genbanken afsættes til ophjælpningsprojekter i Tyskland ligesom ungfisk produceret fra genbanken udsættes i tyske vandløb.

Danmarks Center for Vildlaks har desuden kompetencer og faciliteter til at opbygge levende genbanke af andre arter som f.eks. snæbel og stalling.

Begge afdelinger opdrætter også periodevis laks og ørreder til diverse forskningsprojekter.

Udsætning
Danmarks Center for Vildlaks udsætter laks og ørreder som ½-års i efteråret og som 1-års i foråret.

½-års laks udsættes i mindre vandløb med gyde- og opvækst arealer. Udsætning foregår typisk fra en båd, der driver nedstrøms. På den måde kan man fordele fiskene bedst muligt på de egnede områder i vandløbet.

De 1-års fisk, der ikke er smoltificeret udsættes på samme måde som ½-års fiskene. Dog udsættes de i andre områder af vandløbet, så de ikke skal konkurrere med de udsatte ½-års laks.

De 1-års laks der er smoltificeret på udsætningstidspunktet i april, udsættes i stort antal på få steder i hovedløbet. Grunden hertil er at smoltstadiet er det tidspunkt i laksens livscyklus, hvor den er klar til at vandre i havet. Vandringen nedstrøms i vandløbet foregår i stimer for en bedre beskyttelse mod prædatorer som rovfisk og fugle.

I Gudenåen, som endnu ikke er indeholdt i udsætningsplanerne, udsættes årligt omkring 110 – 200.000 1-års unglaks, hvoraf langt størstedelen er smolt. Alle udsætningerne foregår nedstrøms Tangeværket.

Antallet af laks og ørreder der udsættes kan læses i vores aktivitetsrapporter.