De lidt nørdede ord

Genbank
Hos Danmarks Center for Vildlaks har vi mulighed for at etablere en såkaldt levende genbank. En levende genbank er fisk som er afkom af vilde forældrefisk, og som vi har opdrættet til kønsmodenhed. Den levende genbank er således en sikkerhed for en bestands overlevelse, hvis den er stærkt truet i naturen.

Laksevandløb
Er et vandløb, hvor den atlantiske laks har eller har haft en naturlig bestand. I Danmark har vi 9 laksevandløb: Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å, Vidå og Gudenå.

Recirkuleret
Betyder her at vi recirkulerer vandet i vores opdrætssystemer mellem fiskebassiner og filtre der renser vandet. Opdrætsmetoden benævnes også med forkortelsen RAS, der står for Recirculating Aquaculture Systems. Fiskene opdrættes i lukkede kontrollerede enheder uden kontakt med naturlige vandsystemer, hvilket betyder at risikoen for sygdomsudbrud er minimal, der udledes ikke affaldsstoffer til vandløb og der er ingen risiko for udslip af fisk.

Smolt
Kalder man det stadie i en ung laksefisk (havørred eller laks), hvor den svømmer fra ferskvand til saltvand på ædevandring. Før denne vandring fra vandløbet ud i havet, gennemgår de unge laksefisk en voldsom fysiologisk, anatomisk og adfærdsmæssig forandring, der gør dem i stand til at leve i saltvand. Denne proces kaldes smoltificering.

Øjenæg
Efter befrugtning udvikler larven sig inde i lakseægget. Efter ca. 50 dage kan man se larvens øjne i ægget som to sorte prikker. Fra dette tidspunkt og frem til klækning kaldes æggene for øjenæg. Øjenæg er temmelig robuste, og det er derfor muligt at transportere dem.