Skjern Å

Vi arbejder for vilde fisk i naturlige vandløb

Seneste nyt:

Filmhold på besøg

06-12-2023:
Dutch Marinetime Production har igennem de sidste 6 år arbejdet på en dokumentarserie om livet i Nordsøen. Laksen er en af de fisk der bliver fulgt fra vugge til grav. I den forbindelse har vi på Danmarks Center for Vildlaks stillet os til rådighed og hjulpet filmholdet med at få de spektakulære scener i kassen. Det være sig under gydningen, strygning, udsætning, vandløbspleje og lystfiskeriet.
At filmholdet har valgt at dokumentere netop den vilde Skjern Å laks er ikke tilfældig, men enstemmig valgt af hele holdet bag filmen.
Skjern Å Laksen og historien om at den var tæt på at uddø, men blev reddet i allersidste time, er begrundelsen for at vælge den humusfarvede å i det lavlandende Jylland, fremfor en noget lettere løsning, med en klarvandet elv i en af vores nabo lande.
Filmserien forventes færdig i efteråret 2024 og løber op i mere end 1,5 millioner Euro.
Danmarks Center for Vildlaks er gået med i denne opgave, selv om der ingen økonomi er tilknyttet, da vi mener at formidlingen vil gavne fokus på ophjælpning af vilde laksefisk i fremtiden og en af de kerneområder vi netop arbejder for.

Indsamlingen gav en donation på 7.150 kr. til DCV

10-10-2023

Salget af bogen “The New Fish” til fordel for Danmarks Center for Vildlaks gav et flot resultat og resulterede i en donation på kr. 7.150,00.

Bogen fortæller om konsekvenserne af industrielt lakseopdræt, der truer havmiljøet og ikke mindst de vilde bestande af laks og ørreder. Alle der bekymrer sig for den vilde laks, bør læse denne bog.

DCV er selvsagt glade for bidraget og kvitterer som aftalt med en ekstra udsætning af ½ årslaks i Skjern Å systemet. Fiskene bliver udsat i næste uge, sammen med de øvrige igangværende udsætninger.

Tusind tak til Johan for indsatsen, både for det fine bidrag, men også for at gøre opmærksom på de mange omfattende og alvorlige problemer, som lakseindustrien påfører de vilde laksbestande. Selvom indsamlingen er afsluttet, er der stadig nogle få bøger som kan erhverves på DCV, hos Korsholm eller i Laksen Hus.

Donation fra Sydbank Fonden til solceller

19-09-2023
I går blev en super god dag! Vi modtag nemlig en donation på 50.000 kroner fra Sydbank Fonden til medfinansiering af vores solcelleanlæg i Skjern. ☀ Tusind tak til Sydbank Fonden og til Michael Lejsgaard Jensen for at kigge forbi med den store telefon😊.

Se flere opslag i vores nyhedsarkiv

Opdræt og udsætning

Opdræt
Danmarks Center for Vildlaks har opdrætsfaciliteter på Brusgård udenfor Randers og ved Skjern Å. Begge anlæg består af recirkulerede enheder, der har et minimalt vandforbrug og høj veterinær status.

Recirkulation betyder at vandet efter det forlader fiskene, renses og iltes inden det igen pumpes ud til fiskene i opdrætsbassinerne. Rensningen er meget effektiv, så vandet kan genbruges mange gange. Nyt vand hentes fra en grundvandsboring. Anlæggene er delt i mindre produktionsenheder for at øge den veterinære sikkerhed.

Vi opdrætter laks til udsætning i alle Danmarks 9 laksevandløb med undtagelse af Storåen, som er blevet fuldt selvreproducerende med laks. Vi opdrætter og udsætter ligeledes ørreder til Skjern Å. Der benyttes udelukkende vilde moderfisk fra Skjern Å, Varde Å, Ribe Å og Gudenå til reproduktionen af laksefisk til de danske vandløb. Derudover har vi en levende genbank, som består af afkom fra vilde moderlaks, der er opdrættet til kønsmodenhed. recirkulerede produceret fra genbanken afsættes til ophjælpningsprojekter i Tyskland ligesom ungfisk produceret fra genbanken udsættes i tyske vandløb.

Danmarks Center for Vildlaks har desuden kompetencer og faciliteter til at opbygge levende genbanke af andre arter som f.eks. snæbel og stalling.

Begge afdelinger opdrætter også periodevis laks og ørreder til diverse forskningsprojekter.

Udsætning
Danmarks Center for Vildlaks udsætter laks og ørreder som ½-års i efteråret og som 1-års i foråret.

½-års laks udsættes i mindre vandløb med gyde- og opvækst arealer. Udsætning foregår typisk fra en båd, der driver nedstrøms. På den måde kan man fordele fiskene bedst muligt på de egnede områder i vandløbet.

De 1-års fisk, der ikke er smoltificeret udsættes på samme måde som ½-års fiskene. Dog udsættes de i andre områder af vandløbet, så de ikke skal konkurrere med de udsatte ½-års laks.

De 1-års laks der er smoltificeret på udsætningstidspunktet i april, udsættes i stort antal på få steder i hovedløbet. Grunden hertil er at smoltstadiet er det tidspunkt i laksens livscyklus, hvor den er klar til at vandre i havet. Vandringen nedstrøms i vandløbet foregår i stimer for en bedre beskyttelse mod prædatorer som rovfisk og fugle.

I Gudenåen, som endnu ikke er indeholdt i udsætningsplanerne, udsættes årligt omkring 110 – 200.000 1-års laks, hvoraf langt størstedelen er smolt. Alle udsætningerne foregår nedstrøms Tangeværket.

Antallet af laks og ørreder der udsættes kan læses i vores aktivitetsrapporter.

Rådgivning og formidling

Vores rådgivning og formidling tager udgangspunkt i den nyeste viden på området.

Vi tager afsæt i en grundig beskrivelse af vandløbet. En undersøgelse af fiskebestandens størrelse og sammensætning er et afgørende element i vores vurdering af vandløbet.

Vi bestræber os på at se vandløbet med fiskenes øjne og vores store erfaring giver os mulighed for hurtigt at vurdere tilstanden i vandløbet.

Ud fra vandløbets målsætning, men også fra et skønnet potentiale, rådgiver vi om hvilke restaureringstiltag, der giver størst udbytte. Det kan være fjernelse af spærringer, genslyngning, ændret vedligeholdelse, etablering af gydeområder mv.

Vi er til for at hjælpe vore naturlige fiskebestande. Derfor tager vores arbejde udgangspunkt i en målsætning om “at genskabe de danske å-systemer som sammenhørende systemer med selvreproducerende fiskebestande af hjemmehørende arter, i henhold til vandrammedirektivet”.

For yderligere information kontakt venligst
Søren Thomassen på tel. 2081 7760 eller mail

Formidling
Er i en forening, skoleklasse eller anden gruppe, der ønsker en “ud af huset” oplevelse, tilbyder vi rundvisning og foredrag om den danske laks. Vi kan også tage fat i andre emner, så længe det handler om vand og fisk.
Hvis i ønsker at flytte biologiundervisningen ud i felten, kan vi være behjælpelige med at arrangere ekskursionen, samt indsamle og fortælle om flora og fauna i og ved vandløbet.
Kontakt Søren Larsen på 9735 4928 eller mail.

Som lystfisker skal du besøge Laksens Hus på Ånumvej 161b. Her er der åbent hver dag i fiskesæsonen fra 10-13:30. I Laksens Hus finder du al nødvendig information om fiskeriet og naturen langs Skjern å. Her kan du købe fiskekort og Skjern Å kontingent, og få de nyeste opdateringer om fangster og fiskeri. Du kan også prøve et bredt udvalg af grej og få suppleret, hvis du lige står og mangler.
Laksens Hus: Tel.: 2649 5107, mail.